kollamasken

Konceptet “kollamasken” togs fram 2005 av Vidilab efter att man känt att efterfrågan fanns framförallt hos hästägare. Tanken är att förenkla så mycket som möjligt för djurägarna när de vill undersöka parasitstatus hos sitt djur. Den första produkten vi lanserade var kollamasken häst och som nummer två kom kollamasken smådjur. Sedan dess har vi även lanserat kollamasken trikin, får & get, nöt, fyra- och tiopack av kollamasken häst. Likaså produkterna kollaeffekten och kollamasken odling 1 häst eller kollamasken samlingsodling 2-5 hästar. Dessutom finns kollamasken för en häst där odling, bandmask eller båda ingår i priset.

De stora fördelarna med provtagningskiten är att allt är betalt i förväg (inklusive analysen), allt finns i lådan (eller kuvertet) och svaret kommer snabbt. Alla våra provtagningskit skickas in till oss med vanlig post.

kollamasken häst för 1 häst

kollamaskenlådan är avsedd för EN häst. kollamasken häst är ett smidigt kit för träckprovtagning med allt hästägaren behöver för säker och snabb kontroll av parasitstatus. Användning av kollamasken häst gör att man lätt kan undvika onödig avmaskning. Lådan är frankerad och sänds med vanlig post in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls senast dagen efter att lådan kommit in till laboratoriet.

Gå in på www.vidilab.se eller ring Vidilab (0171-44 12 60) för vidare information om samlingsprov eller information om provtagning av flera hästar.

kollamaskenhäst-lådan innehåller: Provtagningspåse och följesedel med information om hur du ska ta ditt prov för att få bästa möjliga säkerhet på analysen.

kollamaskenhäst + odling

Utöver den vanliga analysen ingår även odling för uteslutande av Strongylus vulgaris (stor blodmask). OBS! Odling sätts oavsett EPG!

kollamaskenhäst + bandmask

Utöver den vanliga analysen ingår även bandmaskanalys vilket är en säkrare metod för att upptäcka om hästen bär på bandmask.

kollamaskenhäst + odling och bandmask

Utöver den vanliga analysen ingår  odling för uteslutande av Strongylus vulgaris (stor blodmask) samt analys avseende bandmaskägg. OBS! Odling sätts oavsett EPG!

För information om hästens parasiter se vidilab.se

kollamasken häst 2-pack

Efter mycket förfrågningar finns kollamasken nu även som 2-pack.

Provtagningskitet fungerar precis som kollamaskenlådan. Viktigt är att proven läggs i varsin påse. Markera tydligt på följesedeln om du önskar att eventuella tilläggsanalyser ska vara på individnivå, annars görs dessa som en samlingsanalys som medför endast en kostnad.

Lådan är frankerad och sänds med vanlig post in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls senast dagen efter att lådan kommit in till laboratoriet.
Användning av kollamasken häst 2-pack gör att man lätt kan undvika onödig avmaskning.

kollamasken häst 2-pack innehåller: Provtagningspåsar (2 stycken), följesedel med information om hur du ska ta ditt prov för att få bästa möjliga säkerhet på analysen

kollamasken häst 4- och 10-pack

Då vi sett att efterfrågan finns har vi nu även tagit fram ett 4- och ett 10-pack. Provtagningskiten fungerar precis som kollamaskenlådan. Viktigt är att proven läggs i varsin påse. Markera tydligt på följesedeln om du vill att vi grupperar hästarna på något särskilt sätt när det gäller eventuella tilläggsanalyser. Annars görs dessa som samlingsprov (för upp till 5 individer) som endast medför en kostnad per samling.

Lådan är frankerad och sänds med vanlig post in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls senast dagen efter att lådan kommit in till laboratoriet.
Användning av kollamasken häst 4- och 10-pack gör att man lätt kan undvika onödig avmaskning.

kollamasken häst 4- och 10-pack innehåller: Provtagningspåsar (4 respektive 10 stycken), samt följesedel och information om hur du ska ta ditt prov för att få bästa möjliga säkerhet på analysen.

kollamasken smådjur

kollamasken smådjur är ett smidigt kit för träckprovtagning med allt djurägaren behöver för en säker och snabb kontroll av parasitstatus. Användning av kollamasken smådjur gör att man lätt kan undvika onödig avmaskning.

Lådan är frankerad och sänds med vanlig post in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls senast dagen efter att lådan kommit in till laboratoriet.

kollamasken smådjurs-lådan innehåller: Provtagningsbehållare, spatel samt följesedel med provtagningsinstruktioner.

kollamasken trikin

kollamasken trikin är ett smidigt provtagningskit med allt jägaren behöver för att skicka in kött för trikintest. Kuvertet är frankerat och sänds med vanlig post in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls samma dag eller i enstaka fall dagen efter att analysen gjorts.

På grund av ökad provingång gör vi nu proverna så snabbt vi får in fulla provomgångar.

Svar lämnas via e-post eller post.

kollamasken trikin är ett kuvert som innehåller: följesedel och blixtlåspåse (att lägga provet i).

kollamasken får & get

kollamasken är ett provtagningskit för maskkontroll på får och get innehållande: följesedel, instruktion och provtagningspåsar. Kitet är avsett för ett samlingsprov innehållande träck från tre individer. Rekommendationen är att man ALLTID ska ta prov från minst sex djur för att få en rättvisande bild av parasitstatus i besättningen. Därför har vi nu tagit fram kollamasken får & get x2 som du hittar här (Länk).Vid färre djur än sex: Ta prov från alla djur, dessa poolas sedan till ett eller två samlingsprov på laboratoriet. OBS! Ett samlingsprov kan innehålla träck från max tre individer! Ta främst från de djur som uppvisar symtom (magerhet, blekhet, diarré, påse under hakan). Kom ihåg att alltid provta minst sex djur från varje betes- eller åldersgrupp i din besättning. OBS! Blanda aldrig olika djurkategorier! Rekommendationen är att provta 10 % av respektive djurkategori, dock aldrig färre än sex djur per djurkategori.
I proven kontrolleras mängden av ägg från mag-tarmmask samt eventuella koccidier. Analysen ingår i priset.

Andra undersökningar som t.ex. odling för stora magmasken (Haemonchus contortus), analys avseende stora resp. lilla leverflundran (Fasciola Hepatica resp. Dicrocoelicum Dentriticum), lungmask, Giardia eller kryptosporidier kan begäras som tilläggsanalyser. Dessa faktureras då i efterhand. Prislista för dessa analyser hittar du här. (Länk)

Svar sker vid e-post, fax eller brev.  Lådan är frankerad och sänds med vanlig post in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls samma dag eller i enstaka fall dagen efter att analysen gjorts.

OBS! För att ni ska få ett sammanhållet provsvar vid köp av fler samlingsprov är det bra om ni skickar proverna i samma försändelse OM ni tänker ta fler samlingsprov vid samma tillfälle. Posta då alla provpåsarna i en av lådorna (eller så många lådor som behövs). Naturligtvis går det att spara lådor om ni vill använda proverna vid olika tillfällen.

Gård&Djurhälsan rekommenderar att cirka 10% av betesgruppen bör undersökas och minst sex individer.

Vid inköp, isolering eller import vid eller misstanke om resistens

För kontroll av avmaskningseffekt vid inköp, isolering eller import, ange tydligt på följesedeln att det är en kontroll efter avmaskning samt avmaskningsdatum och vilket medel som använts. För att öka känsligheten rekommenderas att odling sätts vid 0 EPG på alla behandlingskontroller.
Om du vill kontrollera effekten av utförd behandling köper du två kollamaskenpaket och använder enligt följande:
Prov 1: Tas i direkt anslutning till eventuell avmaskning.
Prov 2: Tas 10-14 dagar efter utförd behandling. Ange tydligt på följesedeln att det är kontroll efter avmaskning, samt avmaskningsdatum och preparat. För att öka känsligheten rekommenderas att odling sätts även då “inga parasiter påvisats” på alla behandlingskontroller.

kollamasken nöt

kollamasken nöt är ett provtagningskit för maskkontroll på nötkreatur innehållande: följesedel, instruktion och provtagningspåsar. Kitet är avsett för ett samlingsprov innehållande träck från tre individer.

I proven kontrolleras mängden av ägg från mag-tarmmask samt eventuella koccidier.
Analysen ingår i priset.
Andra undersökningar som t.ex. Fasciola (stora leverflundran), lungmask, Giardia
eller kryptosporidier kan begäras som tilläggsanalys och faktureras då i efterhand.
Svar sker vid e-post eller brev.

Vidilab

Analyserna i kollamasken utförs av Vidilab – idag Sveriges ledande laboratorium för parasitologisk diagnostik av träckprov från alla djurslag. På labbet finns mer än 70 års erfarenhet av laboratoriearbete samlat. Laboratoriet besitter internationellt högt stående kompetens inom veterinärmedicinsk parasitologi omfattande många djurslag och är löpande engagerad i flera nationella och internationella forskningsprojekt.Laboratoriet är sedan 2007 ackrediterat enligt ISO 15189.

www.vidilab.se

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr