Analysera näringsvärdet i djurens grovfoder >>

Om träckprovstagning på hösten

Rekommendationen är att hästar som utsöndrat >200 EPG vid vårens träckprovtagning provtas vid installningen på hösten. För att få en bra rutin i förhållande till vårens provtagning så bör provtagningen, inte rutinmässigt, göras senare än september-oktober. På hösten tas som minst en grundanalys (äggräkning), eventuella tilläggsanalyser beslutas om från fall till fall.

Odling för påvisande av Stor Blodmask (Strongylus vulgaris)

Den stora blodmasken har en lång livscykel och det tar 5,5–7 månader för den att bli könsmogen och börja producera ägg. För att vi skall kunna hitta ägg i träcken måste det finnas könsmogna maskar i hästens tarm. Tas provet tidigare än så finns det risk att vi får ett falskt negativt resultat. Dvs det kan finnas larver i hästen, men ännu inga ägg i träcken. Detta innebär att  smitta som hästen fått under innevarande års sommarbete inte kan ses i ett träckprov som tas nu på hösten.

Alla hästar, oavsett EPG-tal kan bära på stor blodmask, även de med så låg äggutsöndring att de fått svaret “parasiter ej påvisade” alternativt “NEG” i grundanalysen. Dessa individer inte är att betrakta som parasitfria utan de har en utsöndring som ligger under vår detektionsnivå på 30 EPG.  Det kan vara aktuellt att ta odling på hösten, i synnerhet på de hästar som uppvisat låg EPG på vårens provtagning och därmed inte avmaskats.

Effektkontroll

För att undersöka effekten av avmaskningen rekommenderas att man varje år tar ett träckprov 10-14 dagar efter avmaskning på samtliga behandlade hästar. Denna effektkontroll kan göras antingen på våren eller på hösten. Det är alltså endast de individer som behövt behandling som kontrolleras.

Styngflugan

Eftersom styngflugan inte är hästens egen parasit kan man inte hitta ägg i ett träckprov. Äggen är synliga för blotta ögat och sitter på hästens framben eller bringa. För att förhindra infektion så behöver förhindra att hästen konsumerar äggen genom att skrapa bort dem med en ryktsten eller liknande. Mest besvär ger larverna när dom passerar hästens mun och vissa individer kan bli mycket besvärade. När larverna når magsäcken ställer dom inte till med så mycket skada utan sitter still där tills våren kommer då de utsöndras med träcken och och utvecklas till nya flugor. 

Träckprov är i första hand för att övervaka friska hästar

Träckprover är i första hand för att övervaka friska hästar och hålla nere smittrycket ute på markerna. För en sjuk häst tolkas inte provsvaret på samma sätt som för en frisk häst.

Träckprovet är dels ett sätt för veterinären att ställa diagnos på den enskilda hästen, dels ett sätt att skapa sig en bild av parasitförekomsten i det aktuella stallet och på dess marker. Informationen används för att lägga upp en parasitstrategi i form av betesvård samt eventuellt behandling.

Vid fynd av maskar i träcken så kan dessa skickas in till oss på Vidilab för artbestämning. Artbestämning har analyskod 920, se vår pristlia Lägg gärna masken i en påse med några droppar vatten och posta till Vidilab AB, Artbestämning, Box 33, 745 21 ENKÖPING.
Det är mycket viktigt att du har en parasitkunnig veterinär som hjälper dig att tolka provsvaret.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr