Analysera näringsvärdet i djurens grovfoder >>

Hur ska jag ta träckprov?

Vad säger resultatet? Betyder det att jag behöver avmaska mina hästar?

Vad betyder provresultatet?

I träckprovet kan vi se ägg från vuxna äggläggande maskar. Om hästen är infekterad nyligen och endast har omogna maskar i tarmen kan inga ägg upptäckas i träckprovet. Antalet ägg anges i EPG (Egg Per Gram) dvs. ägg per gram träck. Med denna analys kan vi se förekomst av stora och/eller lilla blodmasken, spolmask, fölmask och ev. springmask.

I Sverige använder vi det som kallas för riktad selektiv avmaskning. Det introducerades för drygt tio år sedan och innebär att avmaskning sker utifrån träckprovsresultat så att endast individer som utskiljer parasitägg över en viss nivå och/eller har stor blodmask eller bandmask avmaskas medan övriga hästar lämnas obehandlade.

Friska och sjuka hästar

För en sjuk häst tolkas inte provsvaret på samma sätt som för en frisk häst. En häst som mår dåligt där veterinären misstänker parasiter kan ha låga värden på provet eftersom en del maskar endast påverkar hästen i tidig utveckling där de ännu inte urskiljer ägg.

Metoderna som används är relativt grova. Avläsning av ett och samma prov kan normalt variera mellan t.ex. 750 EPG (ägg per gram träck) och 1000 EPG. Observera att varje laboratorium uppnår laboratoriespecifika värden och värden mellan olika laboratorium kan oftast inte direkt jämföras, men de brukar ändå ge resultat inom samma nivå.

Den kvantitativa analysmetoden ger en räkning av ägg. Har en kvalitativ analysmetod utförts, graderas förekomsten istället från ingen förekomst till massförekomst.

Kontakta alltid en kliniskt verksam veterinär om du behöver råd eller bollning kring ditt provsvar.

Förekomst av parasiter utan uppvisade symptom

En häst kan avge måttlig till riklig mängd maskägg utan att själv visa symptom på sjukdom. Däremot utgör en sådan häst en smittkälla för andra hästar på betet och kan därför behöva avmaskas. Det förekommer även att en häst går från att ha en låg äggutsöndring till att, efter några veckor, uppvisa en betydligt högre äggutsöndring, detta p.ga. att parasiterna har aktiverat sig i högre grad. Det är därför viktigt att provta flera gånger för att lära känna sin häst och vilka nivåer den har ”normalt”. Vissa ligger lite högre medan det stora flertalet vuxna friska hästar har låga nivåer. Vet du att din häst alltid ligger högt finns det skäl att tänka till.
Vi har bland annat sett hästar som vid flera provtagningar i rad legat högt trots avmaskning. Vi har i några fall kunnat konstatera att de har haft resistenta maskar i sig och har efter byte av preparat fått fullgod avmaskningseffekt.
Du kan alltså behöva göra uppföljande prover för att få en tydligare bild av hur din häst lever med sina parasiter. Självklart skall man även se över beteshygienen!

Årstidernas påverkan på träckprovet

Det är mycket viktigt att provet tas vid rätt årstid. Detta beror på att ett träckprov påvisar mängden vuxna äggläggande maskar i hästen. Parasiter i omogna stadier eller vilande larvstadier påvisas inte i analysen, då de inte lägger ägg. En del av de små blodmaskarna stannar i sin utveckling under vinterperioden och ett träckprov taget under vintern ger därför inte en korrekt bild av hästens faktiska parasitbörda.

Vilka hästar får mask?

Vår erfarenhet säger oss att det ofta är enskilda individer som samlar på sig mask. Dessa behöver följas noggrant och avmaskas för att inte smitta betet. Forskning har visat att 20% av hästarna äldre än fyra år står för 80% av utsöndringen av parasitägg.

Varför behövs träckprov för att få avmaskningsmedel utskrivet?

Det är mycket ovanligt att hästar dör av parasiter i Sverige. Att en minskad avmaskning skulle leda till att fler hästar ”mår dåligt” av parasiter finns det inga belägg för. Vi vet dock att ett för flitigt användande av avmaskningsmedel har lett till resistens bland maskarna och det är ett större hot för Sveriges hästar. Att en och annan häst kan få problem av sina parasiter motiverar inte att släppa loss avmaskningsmedlen och avmaska rutinmässigt.

Som hästägare skall man även vara medveten om att de flesta avmaskningar inte görs på hästar som är sjuka av mask utan där hästarna har en sådan mängd att de kommer smitta ner betet och det är dumt och onödigt att sprida smittan vidare.

Tolkning av provsvar

Upp till 100 EPG = väldigt lite
Mer än 100, upp till 200 EPG = lite
Mer än 200, upp till 500 EPG = måttligt
Mer än 500, upp till 1000 EPG = mycket
Mer än 1000 EPG = väldigt mycket

EPG = Ägg per gram träck

Observera! Endast för friska hästar, provsvar från sjuka hästar måste diskuteras med kunnig veterinär!

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr